04/12/2020 16:58
Xem với cỡ chữ

Đẩy mạnh công tác xử lý thu hồi nợ tại NHPT

Ngày 02/12/2020 Tổng Giám đốc NHPT đã ban hành văn bản số 2197/NHPT-XLN về nhiệm vụ trọng tâm của công tác xử lý thu hồi nợ đến 31/12/2020, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT quyết liệt, khẩn trương thực hiện các giải pháp để đẩy mạnh công tác xử lý thu hồi nợ.
Theo đó, tại các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT (Chi nhánh) bố trí tối đa nhân lực để thực hiện các nhiệm vụ về xử lý thu hồi nợ vay; cử cán bộ bám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thường xuyên làm việc với khách hàng và các đơn vị/cá nhân liên quan để nắm bắt thông tin, có giải pháp đôn đốc thu hồi nợ. Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Tổng Giám đốc về công tác xử lý thu hồi nợ và các văn bản hướng dẫn liên quan, Giám đốc các Chi nhánh chủ động quyết định thực hiện các giải pháp xử lý thu hồi nợ phù hợp; trường hợp vượt thẩm quyền khẩn trương báo cáo về NHPT để xem xét, giải quyết.
Các đoàn công tác đôn đốc thu hồi nợ của Trụ Sở chính phối hợp chặt chẽ với các Chi nhánh để tổ chức triển khai quyết liệt các giải pháp xử lý thu hồi nợ, chậm nhất đến ngày 20/12/2020 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tại các Chi nhánh NHPT.
Các đơn vị tại Trụ Sở chính giải quyết kịp thời đề xuất, kiến nghị của các Chi nhánh, Đoàn Công tác; hỗ trợ các Chi nhánh trong quá trình giải quyết những vấn đề liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ xử lý thu hồi nợ vay. Các Ban Quản lý tín dụng tăng cường cho công tác xử lý thu hồi nợ; hỗ trợ các Chi nhánh trong quá trình làm việc với các Tập đoàn, Tổng Công ty và các doanh nghiệp có dư nợ vay lớn/ nợ quá hạn, nợ xấu cao tại NHPT để đôn đốc thu hồi nợ. Trung tâm Xử lý nợ tiếp tục theo dõi tình hình thu hồi nợ của toàn hệ thống và kết quả làm việc của các Đoàn công tác, tổng hợp báo cáo và đề xuất kịp thời với Tổng Giám đốc.
Theo VB số 2197/NHPT-XLN
Tìm theo ngày :